Συντονισμός & Διαχείριση προγραμμάτων - έργωνΑ.Διαχείρισησυγχρηματοδοτούμενων έργων

Η εταιρεία παρέχει σε φορείς ιδιωτικού αλλά και δημοσίου δικαίου υπηρεσίες συντονισμού και οικονομικής διαχείρισης ενταγμένων πράξεων καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες:

 

§  Συστηματική παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος, του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου και της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.

§  Συλλογή και έλεγχος των στοιχείων των περιοδικών εκθέσεων προόδου που υποβάλλουν οι Δικαιούχοι,

§  Εντοπισμός προβλημάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων, υποβολή προτάσεων επίλυσής τους και έλεγχος, μέσω τυποποιημένων αναφορών, ότι επιλύθηκαν εντός εύλογου διαστήματος.

§  Εξέταση του βαθμού επίτευξης των ποσοτικών στόχων των Πράξεων, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις.

§  Εντοπισμός αποκλίσεων από τους όρους της απόφασης ένταξης, σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο

§  Συστηματική παρακολούθηση σε ότι αφορά στους Δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει.

§  Διεκπεραίωση της επικοινωνίας που ενδεχομένως απαιτείται με τους φορείς για τη συγκέντρωση των στοιχείων και εγγράφων που υπολείπονται

§  Έλεγχος και καταχώρηση στην ηλεκτρονική υποβολή του ΟΠΣ των δελτίων παρακολούθησης της προόδου των Πράξεων που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ)

§  Έλεγχος, καταχώρηση και ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ των μηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών των Πράξεων που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ)

§  Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και καταχώρηση νέων και τροποποιημένων Τεχνικών Δελτίων στην ηλεκτρονική υποβολή του ΟΠΣ και υποστήριξη των Δικαιούχων στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής

           

Β.Παρακολούθηση και Αξιολόγηση επενδύσεων

Η εταιρεία αναλαμβάνει την παρακολούθηση επενδύσεων καθ’όλη τη διάρκεια τους και την τελική αξιολόγηση. Πιο αναλυτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν:

·         Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων

·         Έλεγχος πληρότητας της αίτησης του επενδυτή

·         Παροχή οδηγιών προς τον επενδυτή για την προετοιμασία του ελέγχου

·         Έλεγχος τήρησης των συμβατικών όρων της επένδυσης

·         Έλεγχος εκπλήρωσης υποχρεώσεων του επενδυτή

·         Έγγραφη ενημέρωση του επενδυτή για τυχόν ελλείψεις δικαιολογητικών ή άλλες εκκρεμότητες

·         Σύνταξη έκθεσης ελέγχου


Contact us
How to visit us
Contact details