Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις Αναπτυξιακών ΈργωνΑ.Υπαγωγή επενδυτικών Έργων προς Χρηματοδότηση

Η εταιρεία αναλαμβάνει την υπαγωγή Επενδυτικών Έργων προς χρηματοδότηση (επιχορήγηση) από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους όπως:

·         Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

·         Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020

Τομεακά Προγράμματα:

 • Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
 • Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Τομέας Εκπαίδευσης και Εργασίας)
 • Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη(Υπομέτρο4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη
 • γεωργικών προϊόντων», Leader)

·         Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)

·         Επιχειρησιακά Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας (Interreg):

 •     Ελλάδα-Κύπρος
 •     Ελλάδα-Βουλγαρία
 •     Ελλάδα-Ιταλία
 •     Ελλάδα-Αλβανία
 •     Ελλάδα-FYROM
 •     Βαλκάνια-Μεσόγειος

 

Β.Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη:

o    Διαχείριση Επιχορηγούμενων Επενδυτικών Έργων μέχρι την εκταμίευση του συνολικού ποσού της κρατικής χρηματοδότησης (επιχορήγησης) από πλευράς του επενδυτή

o    Διαχείριση (προγραμματισμό και διοίκηση) ιδιωτικών επενδύσεων


Contact us
How to visit us
Contact details