Απασχολησιμότητα - ΕπιχειρηματικότηταΑ.Ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων &εταιρειών

Η εταιρεία αναλαμβάνει για εσάς όλες τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για την ίδρυση ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας. Συγκεκριμένα:

Ø  Επιλογή νομικής μορφής,

Ø  Σύνταξη καταστατικού,

Ø  Έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ . κ.α.

Ø  έκδοση Α.Φ.Μ.,

Ø  εγγραφή στο ΓΕΜΗ,

Ø  εγγραφή στο ΟΑΕΕ,

Ø  έκδοση απαραίτητων αδειών,

Ø  επιλογή λογιστή κλπ

 

Β.Κοινωνική Οικονομία

Η Κοινωνική Οικονομία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, από τους συνεταιρισμούς μέχρι και τα δίκτυα ανταλλαγής.Η εταιρεία αναλαμβάνει, επίσης, την ίδρυσηΚοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), μιας νέας μορφής επιχειρήσεων που θεσπίστηκε με το Νόμο 4019/2011. Είναι μια μορφή αστικού συνεταιρισμού, όπου επενδυτές με όραμα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια κοινά διοικούμενη εταιρεία. Ο καθένας έχει μια ψήφο και έτσι ο κάθε συνεταίρος έχει λόγο στη διοίκηση της επιχείρησης. Συνεταίρος σε μια Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι οποιοσδήποτε: άνεργος, επιχειρηματίας, φοιτητής, συνταξιούχος, εργαζόμενος, δημόσιος υπάλληλος κοκ.

Υποστηρίζουμε τις Κοιν.Σ.Επ.  ετοιμάζοντας:

·         Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη,

·         Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη,

·         Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη ξεχωριστά από κάθε ιδρυτικό μέλος, περί συμμετοχής ή μη σε άλλη Κοιν.Σ.Επ.,

·         (Μόνο οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης) Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης του κριτηρίου απασχόλησης ατόμων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.

·         Ίδρυση και έναρξη δραστηριότητας,

·         διαδικασίες ΔΟΥ,

·         ΚΑΔ,

·         Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας,

·         ΑΦΜ

Νομικά, φοροτεχνικά και εμπορικά θέματα: Άδειες, φορολογία, μερίσματα, διανομή κερδών κλπ

H διαχείριση – διεκπεραίωση νομικών  φορολογικών και λοιπών θεμάτων των Κοιν.Σ.Επ.  είναι μια περίπλοκη υπόθεση. Η εταιρεία μας έχει μεγάλη  γνώση και εμπειρία στα θέματα αυτά. Η φορολόγηση των συνολικών κερδών των Κοιν.Σ.Επ. δεν διαφέρει από αυτή των λοιπών συνεταιρισμών (αστικών, αγροτικών, προμηθευτικών) και ως προς τούτο δεν συντρέχουν πλέον στον ίδιο βαθμό τα φορολογικά κίνητρα για την προτίμηση αυτού του οχήματος έναντι κάποιων άλλων με παραπλήσια μορφή που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του ίδιου συλλογικού/κοινωνικού/φιλανθρωπικού σκοπού. Τα κέρδη μιας Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός εάν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό έως  35% διανέμονται στους εργαζόμενους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό και το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Συμβουλευτική υποστήριξη πριν και μετά την ίδρυση.

Παρέχουμε τη δυνατότητα  συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης σε κάθε βήμα, πριν και μετά την ίδρυση, για τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, να φτιαχτεί  μια αξιόλογη επαγγελματική εταιρική εικόνα και να προβληθεί η επιχείρηση αποτελεσματικά στο διαδίκτυο και την αγορά , να διατηρείται η επαφή μ’ ένα πλήθος δραστηριοτήτων και δικτύων στον κλάδο που έχει επιλεγεί και να έρθει σε επαφή με δυνατούς εμπορικούς εταίρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

να βρεθεί  χρηματοδότηση από την Ελλάδα ή την Ευρώπη, να επωφεληθεί από επιδοτήσεις του νέου ΕΣΠΑ και να πάρει μέρος σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα . 

 

Συμβουλευτική σε ανέργους

 Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικούπροσανατολισμού και αποκατάστασης σε ανέργους προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας. συμβουλευτικής σε θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε ανέργους που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω:

Ø  Της αναβάθμισης των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων (αναβάθμισης των γνώσεων και της προσαρμογής των δεξιοτήτων τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας)

Ø  Της  παροχής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής στους ανέργους με στόχο την δημιουργία του κατάλληλου επαγγελματικού τους προφίλ αλλά και την βελτίωση των δεξιοτήτων τους για την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας.

Ø  Της διευκόλυνσης της πρόσβασης στους στην απασχόληση ως αυτοαπασχολούμενοι με την δημιουργία της δικής τους επιχείρησης, αλλά και τη διασύνδεση αυτής με την αγορά εργασίας μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας.

Ø  Της υποβολή αιτήσεων σε προγράμματα κατάρτισης (voucher)

Ø  Της ένταξής τους σε σχετικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

 


Contact us
How to visit us
Contact details