Ανάπτυξη Συστημάτων ΔιαχείρισηςΤα τελευταία χρόνια μια νέα ανάγκη έχει ξεκινήσει σε διεθνές επίπεδο, αυτή της εφαρμογής συγκεκριμένων προδιαγραφών βάσει προτύπων, στο επίπεδο επιχείρησης. Υπάρχουν πλέον πρότυπα που θεσπίζουν τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για την ορθή λειτουργία μιας επιχείρησης. Η τήρηση των προτύπων αυτών από μια επιχείρηση δεν αρκεί, αλλά απαιτείται η απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού.Το πιστοποιητικό – «πτυχίο» λοιπόν είναι αυτό που προσδίδει μια κατοχύρωση και απόδειξη της επιχείρησης προς την κοινωνία και άλλες επιχειρήσεις ότι αποτελεσματικά τηρεί θεσπισμένες και διεθνώς αποδεκτές προδιαγραφές.

Η εταιρεία, λοιπόν, προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης και συγκεκριμένα:

Α.Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN ISO 9000

Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι το πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυπο παγκοσμίως. Το πρότυπο ISO 9001:2015 ενσωματώνει καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών και επιχειρήσεων.Το συγκεκριμένο πρότυπο απευθύνεταισε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε µία επιχείρηση, συμβάλλει ουσιαστικά στη:

 

o   Βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

o   Κατανόηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη.

o   Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, προμηθευτών, προσωπικού της επιχείρησης.

o   Αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης.

o   Προσδιορισμός των κινδύνων και εκπόνηση πλάνου ενεργειών για την αντιμετώπισή τους (RiskAssessment)

o   Αναβάθμιση των διεργασιών της επιχείρησης ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία.

o   Διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των εργαζομένων.

o   Αποτροπή και πρόληψη λαθών και αστοχιών.

o   Μείωση του λειτουργικού κόστους και την εξοικονόμηση πόρων.

o   Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την προσέλκυση νέων πελατών, την είσοδο σε νέες αγορές και την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

 

 

 

Β.Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρακαι υποστήριξη στις επιθεωρήσεις.

Το ΕΛΟΤ 1429:2008 έχει εκπονηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και αποτελεί το εθνικό πρότυπο στο οποίο καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας που πρέπει να ικανοποιούν όσοι οργανισμοί επιθυμούν να αποδεικνύουν την ικανότητα τους για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα με τρόπο αποτελεσματικό και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης αλλά και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

 

Το πρότυπο αφορά στην καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης της διαχειριστικής επάρκειας των οργανισμών και όχι σύστημα διαχείρισης έργων ή επαγγελματικής επάρκειας.

 

Οι απαιτήσεις του προτύπου, ανάλογα με το είδος των έργων που υλοποιούν οι οργανισμοί, πρέπει να συνδυασθούν με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των παρακάτω προτύπων:

 

·         ΕΛΟΤ 1431-1:2008 Οδηγός Εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων τεχνικών έργων υποδομής

·         ΕΛΟΤ 1431-2:2008 Οδηγός Εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών

·         ΕΛΟΤ 1431-3:2008 Οδηγός Εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων με ιδία μέσα

 

Το συγκεκριμένο πρότυπο απευθύνεται σε οργανισμούς που υλοποιούν έργα δημοσίου χαρακτήρα ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, το μέγεθος ή την κατηγορία των υλοποιούμενων έργων.Οργανισμοί υλοποίησης έργων δημοσίου χαρακτήρα μπορεί να είναι κρατικοί φορείς, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ανώνυμες Εταιρείες Δημοσίου Χαρακτήρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ιδρύματα και Σωματεία με συγκεκριμένους κοινωφελείς σκοπούς.

 

  • Η ΚΥΑ 43101/ΕΥΘΥ 2038 (ΦΕΚ 1914/Β/08.09.2009) ορίζει ως υποχρεωτική την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1429:2008 για τους δικαιούχους πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007- 2013.

Ωστόσο εκτός από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ένας οργανισμός επιλέγει να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 προκειμένου να τυποποιήσει τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και να αξιοποιήσει με τον αποδοτικότερο τρόπο τους διατιθέμενους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους επιτυγχάνοντας την αύξηση της απορροφητικότητας αλλά και την επίτευξη των στόχων του έργου.

 

 

Γ.Ανάπτυξη συστημάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και μελέτες απολογισμού

Ο όρος Εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες εταιρείες αναγνωρίζουν την κοινωνική τους ευθύνη και ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

 

Μερικά από τα σημαντικότερα οφέλη από δράσεις ΕΚΕ χαρακτηρίζονται:

·         η ικανοποίηση των υπαλλήλων,

·         η βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας,

·         η αύξηση της παραγωγικότητας

·         η βελτίωση της φήμης στην τοπική κοινότητα και

·         η αύξηση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων, των πελατών και εταιρειών.

Τα στάδια που ακολουθούνται για τη ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης:

·         ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ευαισθητοποίησης των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων

·         ανάπτυξη πολιτικών και αξιών κοινωνικής ευθύνης

·         προσδιορισμός των βασικών παραγόντων για την εφαρμογή των πολιτικών και αξιών και την αφοσίωση σε αυτές

·         καθορισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών απόδοσης


Contact us
How to visit us
Contact details